Електронний каталог

У74          Усік, О. Ю.
    Регуляція навчально-пізнавапьної діяльності: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філоc. наук : 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Усік Олена Юріївна ; Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2005. – 19 с.

   У дисертації на базі міждисциплінарного підходу досліджено феномен регуляції навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах інноваційної освітньої моделі. Надається авторське визначення цього феномену. Специфіка регуляції обґрунтовується через діалектичну природу самої навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ. Показано відмінності механізмів регуляції навчально-пізнавальної діяльності у традиційній (класичній) та в інноваційній системах освіти. Доведено регулятивну роль гуманістичних та ліберальних цінностей відносно характеру, змісту та цілей навчально-пізнавальної діяльності студентів. Визначено складові механізму регуляції навчально-пізнавальної діяльності в інноваційній моделі освіти, які відбивають складну діалектичну єдність керованих і некерованих процесів у ході навчання, вільних та детермінованих вчинків суб'єктів навчально-пізнавальної діяльності, взаємодію духовних та тілесних аспектів спілкування її суб'єктів. Запропоновано принципи регуляції навчально-пізнавальної діяльності студентів. Доведено, що практична реалізація цих принципів найбільш ефективна на підставі впровадження інноваційної концепції вищої освіти. Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, регуляція навчально-пізнавальної діяльності, регулятивні засоби, механізм регуляції, принципи регуляції, інноваційна освітня модель, суб'єкт навчально-пізнавальної діяльності, соціокультурне освітнє середовище.


УДК [165.19:316.3:37.025](043.3
ББК 87.6+74.480.26

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'