Електронний каталог

П32          Підручна, З. Ф.
    Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Підручна Зінаїда Федорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 22 с.

   Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної і методологічної літератури у роботі розкрито сутність поняття "професійна комунікативна компетентність"; досліджено й теоретично обґрунтовано зміст, основні характеристики і структуру професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів; виявлено тенденції, психолого-педагогічні чинники її формування у процесі професійного становлення; уточнено професіограму компетентного перекладача, визначено та конкретизовано критерії й показники, охарактеризовано рівні сформованості ПКК; описано методи та процедуру діагностики рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. Обґрунтовано модель формування ПКК, яка дає змогу простежити динаміку розвитку цього процесу. Розроблено й експериментально перевірено зміст і технологію формування ПКК, обґрунтовано методи, структуру і зміст навчально-методичної підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності. Ключові слова: професійна комунікативна компетентність, модель професійної комунікативної компетентності, критерії оцінки рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності, психолого-педагогічні чинники формування ПКК, фахова підготовка майбутнього перекладача.


УДК 811.111+03:81'255.4:81'253+371.134
ББК 81.07р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 15 Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'