Електронний каталог

          Федосій, О. О.
    Семантика новели настрою (на прикладі малої прози ЛюдмилиТарнашинської) [Текст] / О. О. Федосій
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 227–230. – Бібліогр. в кінці ст.

   На прикладі новел розкрито художній світ новелістики Людмили Тарнашинської воєнних та повоєнних часів. Акцентовано на різнотематичності текстів: селянські злидні, солдатчина, війна, еміграція, родинні й суспільні колізії, посилення психологізму (домінування внутрішнього конфлікту героїв) тощо. Висвітлено окремі суспільні й морально-етичні проблеми останніх радянських років. Наголошено на моделюванні психологічної, настроєвої форми, базованої на реаліях тодішнього життя, в яких домінувала боротьба за вживання та не залишалося місця для відкритих і щирих людських стосунків, знівельованими були морально-етичні цінності. Проаналізовано малі епічні форми, що увійшли до збірки "Парасоля на кожен дощ", "Сходження на Фудзіяму". Вказано схильність письменниці до моделювання жанрово-структурного типу новели настрою. Переважна більшість творів вказують на лірико-психологічний характер її новелістики, у яких переважають внутрішньо-психологічні конфлікти з яскраво вираженою лірико-філософською домінантою.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'