Електронний каталог

Т41          Тимчук, Л. І.
    Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Тимчук Людмила Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 38 с.

   У дисертації висвітлено результати цілісного аналізу становлення та розвитку андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні наприкінці XlX - упродовж XX ст.; здійснено історіографічний аналіз досліджуваної проблеми; розкрито концептуальні теоретико-методологічні засади андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих, обгрунтовано періодизацію її розвитку. З'ясовано, що у вітчизняній науці впродовж столітнього періоду здійснювалась усебічна розробка проблем навчання дорослої людини. Синонімічними до терміна "андрагогіка" використовувалися поняття "позашкільна освіта", "теорія позашкільної освіти", "енциклопедія позашкільної освіти", "культурно-освітня робота", "політико-освітня робота", "ліквідація неписьменності", "теорія і практика навчання працюючої молоді", "педагогіка дорослих". На основі авторської періодизації простежено системотвірні процеси в освіті дорослих на рівні структури та організаційних форм, висвітлено генезу дидактики дорослих, доведено еволюційні процеси в розвитку наукових підходів до конструювання змісту, організаційних форм І методів освіти дорослих. Окрема увага звернена на вивчення та узагальнення історичного досвіду підготовки фахівців для освіти дорослих. Ключові слова: освіта дорослих, андрагогіка, історія андрагогіки, періодизація історії андрагогіки, позашкільна освіта, політосвіта, ліквідація неписьменності, теорія і практика навчання працюючої молоді І дорослих, педагогіка дорослих, система освіти дорослих, дидактика дорослих.


УДК [378.013.83](477)"189/198"
ББК 74.03(4Укр)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2 Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'