Електронний каталог

О-95          Очеретна, О. Ю.
    Формування акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Очеретна Ольга Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – 20 с.

   У дисертації досліджено проблему формування акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі професійної підготовки. Схарактеризовано сутність феномена "акмеологічна культура майбутніх фахівців електрозв'язку" і його компоненти (гностичний, аксіологічний, творчий), схарактеризовано рівні сформованості акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку (високий, задовільний, низький); виявлено й обгрунтовано педагогічні умови, що сприяють формуванню акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі фахової підготовки (актуалізація мотивації на досягнення професійного зростання майбутніх фахівців електрозв'язку; забезпечення професійної рефлексії студентів; залучення до самостійної творчої роботи майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі професійної підготовки), розроблено, науково обгрунтовано й апробовано модель їх реалізації.


УДК 37.03+372.461+669+057.21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'