Електронний каталог

          Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського [Текст] / Національна музична академія України імені П. І.Чайковського. – Київ.

   Архів видання знаходиться за посиланням: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvnmau            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 189

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'