Електронний каталог

          Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Текст] / Класичний приватний університет. – Запоріжжя.

   Архів видання знаходиться за посиланням: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%A1%D0%BE%D1%86.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD.            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 189

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'