Електронний каталог

          Вісник Книжкової палати [Текст] / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", Харківська державна академія культури. – Київ.

   Архів видання знаходиться за посиланням: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615184            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 59

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'